ASRock OC Tuner

ASRock OC Tuner

ASRock OC Tuner – Freeware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating
ASRock OC Tuner is a user-friendly ASRock overclocking tool which allows users to guard their system by hardware monitor function and overclock your hardware devices to get the best system performance.

Tổng quan

ASRock OC Tuner là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASRock OC Tuner.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASRock OC Tuner hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/01/2008.

ASRock OC Tuner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ASRock OC Tuner đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASRock OC Tuner!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có ASRock OC Tuner cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.